Suomeksi

På svenska

In English

  Framsida Om oss... Nyheter Broschyrer Rapporter Skrivelser  
 
Sverigefinländarnas delegation

Sverigefinländarnas delegation är en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten. Delegationen verkar på riksplan, medan dess medlemsorganisationer arbetar på lokal och regional nivå. Till delegationens ansvarsområde hör generella och principiella frågor som rör finska språket, sverigefinnarna samt de nationella minoriteternas ställning och rättigheter i Sverige.

Delegationens huvuduppgifter är påverkansarbete, representation och information. Påverkansarbetet innefattar bland annat deltagande i samråd och minoritetspolitiska diskussioner, uppföljning och analys av sverigefinnarnas och finska språkets situation samt samarbete med andra nationella minoriteter. Det innebär också främjande av sverigefinnarnas rättigheter genom aktivt lobbyarbete, exempelvis genom att föra en kontinuerlig dialog med Europarådets uppföljningskommittéer.

Delegationen strävar också efter att komplettera regeringens och de olika myndigheternas egen informationsverksamhet, sprida information bland sverigefinnarna och att lyfta fram minoritetsfrågorna även bland majoritetsbefolkningen.

Våra medlemmar

Sverigefinska riksförbundet
Svenska kyrkans sverigefinska arbete
Sverigefinska pensionärer
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sverigefinska rektorer
Sverigefinska kulturföreningen (UusiTeatteri)
Suomiart
Sverigefinska Amatörteaterförbundet
Nätverket för finska behandlare inom BUP
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Rusuvilina
Sverigefinska högskolenätverket
Finn-Kirja
Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
Sverigefinländarnas arkiv
Axevalla folkhögskola
Sverigefinskt kvinnoforum
Finska pensionärernas riksförbund i Sverige
Förbundet Skogsfinnars Intressen i Sverige
Kalevalaiset
Finlandsinstitutet
Kulttuuri.se

Presidiet

I presidiet ingår delegationens ordförande, vice ordförande samt tre övriga ledamöter. Presidiet väljs årligen av delegationens ordinarie plenum.

Presidiet har bland annat följande uppgifter:

 • Delta i samråd med statsmakten och  myndigheter, följa och bevaka den minoritetspolitiska utvecklingen i Sverige och författa skrivelser och skuggrapporter till ansvariga och till Europarådet för att förbättra genomförandet av minoritetspolitiken.
 • Ansvara för delegationens löpande verksamhet, anställa behövlig personal och sakkunniga, förbereda delegationens årsmöte, upprätta ett förslag till verksamhetsplan och budget och sammanställa ett förslag till verksamhetsberättelse.
 • Representera delegationen under tiden mellan årsmötena.

Årets sverigefinska minoritetskommun

Sedan 2011 utnämner Sverigefinländarnas delegation varje år årets sverigefinska minoritetskommun. Syftet med utnämningen är att uppmuntra kommuner att arbeta strukturerat, långsiktigt, målmedvetet och innovativt med sverigefinsk språklig och kulturell revitalisering och med nationella minoritetsrättigheter.

Utnämningen firas på Sverigefinnarnas dag den 24 februari. För att bli nominerad ska en enkät, som årligen skickas ut till alla kommuner inom förvaltningsområdet för finska språket, fyllas i.

Språkpris

Sverigefinländarnas delegation instiftade 2014 ett pris till minne av sin bortgångne ordförande Markku Peura. Syftet med priset är att hedra och uppmärksamma drivande och engagerade personer eller organisationer som idogt arbetat/arbetar för sverigefinska barns och ungas rätt till sitt språk. Priset delas ut av Sverigefinländarnas delegation.

 
Markku Peura

Plenarsammanträdet (årsmöte)

Plenarsammanträdet samlas årligen och är delegationens högsta beslutande organ. Där fastställs presidiets berättelse om delegationens verksamhet under föregående år och uträttas andra stadgeenliga ärenden, se Delegationens stadgar. Ett extra plenumsammanträde ska sammankallas om presidiet så beslutar eller minst en tredjedel av delegationens ledamöter i samma ärende skriftligen så kräver. Delegationens extra plenumsammanträde kan endast behandla ärenden som är nämnda i möteskallelsen.

Stadgar

– reviderade av Delegationen session 2019 

“1. kap. Delegationens målsättning och arbetssätt 

1.1 Sverigefinländarnas delegation – på finska Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta – är ett organ som bevakar sverigefinnarnas – Nordens största minoritetsgrupps – språkliga, kulturella, samhälleliga och sociala intressen. 

Delegationen skall upprätthålla kontakter med den svenska statsmakten och svenska myndigheter, Europarådet och andra nationella, nordiska och internationella samfund.” 

Läs hela dokumentet i länken nedan.

Stadgar 2019


Minoritetspolitiskt handlingsprogram 2014-2019

DELEGATIONENS UPPGIFTER

Delegationens huvuduppgifter är att påverka, företräda och informera.

Påverkansarbete

I påverkansarbetet ingår bland annat att delta i samråd och minoritetspolitiska diskussioner, att bevaka och analysera situationen för sverigefinnarna och det finska språket, att ta fram rapporter och remissvar samt att samarbeta med övriga nationella minoriteter. I påverkansarbetet ingår också att främja sverigefinnarnas rättigheter genom aktivt lobbyarbete, till exempel genom en ständig dialog med Europarådets granskningskommittéer.

Företrädarskap

Delegationen företräder sverigefinska organisationer på nationell nivå.

Informationsarbete

Förverkligande av minoritetsrättigheter förutsätter att minoriteterna är medvetna om och känner till sina rättigheter. Delegationens uppgift är att komplettera regeringens och myndigheters informationsverksamhet, att sprida information bland sverigefinnar samt att lyfta fram minoritetsfrågor även bland majoritetsbefolkningen.

DELEGATIONENS MINORITETSPOLITISKA MÅLSÄTTNINGAR

Vision:

 • Att sverigefinnar kan påverka sin situation och sin framtid på ett effektivt sätt inom alla samhällsområden.
 • Att lagstadgade minoritetsrättigheter respekteras och att dessa förverkligas i praktiken.
 • Att det finska språkets ställning är stark och att alla som vill har möjlighet att lära sig och utveckla det finska språket.
 • Att sverigefinnarnas kulturarv är en naturlig del av det svenska samhället och att finskans långa historia i Sverige erkänns och medvetandegörs.

DELEGATIONENS UPPGIFTER 2014–2019

Under de närmaste fem åren ska delegationen fokusera på och vara pådrivande inom följande områden:

Stärka och effektivisera påverkansarbetet i samhället

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att sverigefinnarnas deltagande i samhället effektiviseras så att de lagstadgade minoritetsrättigheterna förverkligas även i praktiken (till exempel rätten till finskspråkig förskola och äldreomsorg). Att Sverige ratificerar artikel 13.2.c i Europarådets språkstadga rörande vård inom sociala vårdinrättningar så som exempelvis sjukhus, äldreboenden och vårdhem.

Att arbetssätt utvecklas så att information om hur minoritetsrättigheter förverkligas kan samlas in på ett systematiskt sätt

Utvecklingen av hållbara minoritetsstrukturer ska stärkas och främjas

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Att man övergår från projekttänkande till hållbart och långsiktigt ansvarstagande.

Att existerande sverigefinska institutioner och finskspråkiga tjänster säkerställs och nya sådana utvecklas, till exempel inom finskspråkigt mediautbud, bibliotekstjänster samt hälso- och sjukvård.

Att tillgången till finska språket inom olika samhällsstrukturer säkerställs, liksom finska språkets långsiktiga bevarande och utveckling. Till exempel socialtjänstlagens 5 kap. 6 § förutsätter ett medvetet rekryteringsarbete inom äldreomsorgen. Potentiella och nuvarande talare av finska ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt språk i arbetet.

Andelen ungdomar och unga vuxna ska öka inom minoritetsarbetet

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

Minoritetsarbetet ska representera hela sverigefinskheten och dess behov. De i Sverige födda sverigefinnarnas behov ska uppmärksammas i större utsträckning än tidigare.

Förverkligandet av barns språkliga och kulturella rättigheter ska säkerställas.

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

 • Att barns rätt att lära sig och utveckla finska språket säkerställs.
 • Att barns rätt att utveckla en minoritetsidentitet säkerställs.
 • Att föräldrar kontinuerligt informeras om barns språkutveckling och om sådant som påverkar flerspråkigheten.
 • Modersmålsundervisning: att kravet på grundläggande kunskaper slopas i skollagen.
 • Att möjligheter skapas till nybörjarundervisning i finska och tvåspråkig undervisning på finska.
 • Att nivån på ratificeringen av den europeiska språkstadgan höjs rörande utbildning.
 • Att undervisning i finska i grundskolan omfattas av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Att utveckla och stärka revitaliseringen av finska språket

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

 • Att olika revitaliseringsmetoder utvecklas och utvärderas.
 • Att goda exempel samlas in och sprids.
 • Att stärka positiva attityder gentemot finska språket och sverigefinskheten
 • Att ett språkcentrum för finska språket utvecklas, och att det ges i uppdrag att revitalisera det finska språket och följa upp dess utveckling.

Att utveckla samarbetet mellan olika minoritetsgrupper

Delegationen ska i sitt arbete verka för att följande målsättningar nås:

 • Att utbyta erfarenheter mellan minoritetsgrupper och organisationer, samt att samla idéer till gemensamma insatser.
 • Att utöva strategiskt påverkansarbete i Sverige och internationellt.
 • Att gemensamt effektivisera revitaliseringen.

UPPFÖLJNING

Senast under 2018 ska det utredas hur långt arbetet fortskridit och vilka frågor delegationen bör fokusera på under nästa 5-årsperiod.


Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag firas den 24 februari till minne av folklivsforskaren Carl Axel Gottlund. Enligt Svenska akademiens beslut ska datumet finnas i den svenska almanackan som en officiell märkesdag för sverigefinnarna.


Sverigefinsk flagga

Plenum för Sverigefinländarnas delegation beslöt den 30 mars 2014 att anta en officiell sverigefinsk flagga (en vit flagga med ett mellanblått kors med guldgula kanter). Den är utformad av Andreas Ali Hietala och antogs efter en tävling och omröstning. Flaggan kan beställas här: Flaggfabriken Svanen AB, Södra Kansligatan 8, SE-802 52 GÄVLE. 
Telefon: 026 65 93 60, epost: info@svanen.com, webbsida: www.svanen.com.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta suosittelee

– yleistä liputusta ruotsinsuomalaisten lipulla ruotsinsuomalaisten päivänä, 24. helmikuuta, ja muissa virallisissa yhteyksissä, joissa huomioidaan ruotsinsuomalaista kansallista vähemmistöä tai suomen kieltä Ruotsissa, ja

– Ruotsinsuomalaisten lipun käyttöä tieodotusyhteyksissä ja eri juhlatilaisuuksissa joissa huomioidaan ruotsinsuomalaista kansallista vähemmistöä.

Presidiet 2023–2024

 
 
Markus Marttila
Ordförande
marttila.markus@gmail.com
  Heli Lindström
Vice ordförande

     
 
Anders Eriksson
  Maarit Jaakkola
     

 
Maija Vola
maija.vola@sprakskolanvasby.se
070 - 999 02 33
  Suppleant
Johanna Suban

Sekreterare


Sinikka Lindquist
sinikka.lindquist@telia.com
070-232 18 02

   

Bilder från årsmötet 2019


 
 

Postadress:

Bellmansgatan 15, BV,
118 47 Stockholm, Sweden

Telefon:

070-2321802

e-post:

sverigefinne@gmail.com

Reseersättningar:

Reseräkning

 
 
  Webbmaster: Kai Kangassalo, 070-348 71 21, kai.kangassalo@gmail.com